Friday, July 31, 2009

تشویق به پایداریچی میل داری؟ خلال دندون!
چیگ گفتی؟ ای احمق آنچه تو می کاری زنده نمیگردد جز آنکه بمیرد.
برای عدالت؟ خداوند برخیزد و دشمنان اش پراکنده شوند.
خدا گاز اشک آوره؟ قدوس قدوس و بالای آبهای بسیار است.
از صربستان؟ صحراها متزلزل خواهند شد و آبشارهای جولان گریان!
خجالت نمی کشی؟ پاهایش را زن سامری میشوید و نسیم صبایوت فرحناک.
برای آزادی؟ مرا به خواهش خصمانم مسپار!
درد داره حتما"؟ خوشابحال کسی که خداوند به وی جرمی در حساب نیاورد.
سکنه ربع مسکون؟ روز سبت میوه میچینند و جانشان در او فخر خواهد کرد.
قند یا شکر؟ نعمت اندک یک مرد صالح به ز اندوخته های شریران کثیر!
دویست میلیون چی؟ نور مقدس او از مسکن های خرم می رسد.
داری بدی؟ چنانکه آهو برای نهرهای آب اشتیاق دارد.
پس دیدار به قیامت؟ زمین خداوند شادی کند و جزیره های بسیار مسرور گردند.
محبت درعوض حقیقت؟ وای بر شما دولتمندان که تسلی خود را یافته اید.
..............................................................................
یک پدر در این دنیای فانی بیشتر نداریم.
خسته و کوفته از تقس نعمات در بلاد کفر است.
حوصله اش که سر میرود صاف میاید سراغ ما
ما هم حساس ....
قربان حکمت اش می رویم و جواب دعاهایمان بدون نعمات و برکات اش
روم به دیوار کفر گفتم
همه چی خوبه ....شکر شکر فقط ...
ای کاش قیمت خانه های دستگیر شدگان پایین نمی آمد.
بلکه پنج برابر میشد... جرم مادری که خانه در تهران ندارد انتظار است!
انتظار است!
انتظار