Friday, June 26, 2009

جمعه

جمبه
جمبه
جمبه
بادکنک ها در هوا
جمبه
جمبه
جمبه
یک بادکنک در هوا
دیدی
ندیدی
این روزها همه بادکنک هوا میکنن
مواظب باش خودت را هوا نکنی
دوباره یکیمون گم شده
جمبه
جمبه
جمبه
امیر گم شده
امیر گم شده
...کشا ورزش کنید
...کشا ما رو ول کنید
می مردی به من خبر ندی!

جفت یک