Tuesday, June 30, 2009

Fuck Sierra Maestra, Viva Alborz


خوب عزیزان من
خیلی رک و صریح باید بهتان بگویم خاک برسرتان شد و رفت.
قبل از انتخابات دوستان و عزیزانم تا بوق سگ با بنده
به مذاکره و مناظره می نشستند که: قدم بعدی تو پس از رای ندادن چیست؟
جوابم هر چه بود مهم نیست اما جواب شما مهم بود، چقدر زِر زدید و خطبه ها خواندید که موسوی بیاید این طور و آن طور!!!!می آید و تو میبینی... مگر مملکت بی صاحاب است .. مگر ما مردیم که رای از قبل شمرده شده باشد.
امروز قدم بعدی خودم را دیدم قدم بعدی شما را هم دیدم و کلی خندیدم و از خنده گِریدم.
امروزقدم بعدی تان را دیدم.
دیدم که آقایانی که یا حسین گویان پیشرو نهضت سبز بودند در دفاترشان سنگر گرفته اند و صامت به خدمت دولت ادامه می دهند... بله آقا با شما هستم که به از من نباشد همچون بز ترسیدی و بسان سیب زمینی و بسا پست تر از ان امروز کیلیک کیلیک شاتر میزدی برای دولتی که نه من بلکه خودت انرا دولت سیب زمینی خواندی.. هم قطارانت در بهارستان کتک خوردند و تو در دفتر روزنامه چت می کردی و چای می خوردی!

حیف از رئیس جمهور شما نبود که سی یِرا ماسترا برایش بخوانید؟ خواهر تهی مغز ما هم نوشته :"لذت بردم..اشکم درآمد" بهتر بود می نشست و گریه میکرد و زجه می زد و خاک بر سر می کرد با این سروده ننگ آور محسن خان نامجو! سی یِرا ماسترا را شنید و بقیه اش را ندید زیرا اگر ادامه داده بود در جای خود شاشیده بود.
اینجا ایران است هموطن! لطف کن ایران من را با مقایسه البرز و سی یِرا ماسترا به گند نکش.
باتیستا رفت اما اورا آشغال هایی مثل چه گوارا و فیدل کاسترو بیرون نکردند.
بلکه کوبایی ها آنهم از نژاد اصیل با تلاشی قابل تقدیر او را راندند درست است که زنده نماندند و کوبا رنگ آزادی را ندید.
آنجا را همین چه ها غارت کردند و خوردند و بردند و کشتند. آیا رئیس جمهور ما هم قرار است بکشد؟ قرار است غارت کند؟ یا قول و قرارهایی برای آزادی بیان و حقوق بشر داده است؟ اگر این طور نیست پس خاک بر سرتان شد... فقط باعث شدید ده ها تن از همشهریان من بمیرند همانطور که چه خواسته بود.
نه تاریخ خوانده اید نه از تجربه دیگران استفاده کردید و اکنون هم فقط گشاد گشاد راه میروید.

هر شعر و وری به گوشتان زمزمه کنند ادامه می دهید و حتی نمی دانید او که بود و چه کرد.
به شما گفتم موسوی و سید پید نمی شناسم اگر سید قرار بود معجزه ای بکند که خودم می کردم.. من از او سیدترم.
خاک بر سرتان اگر روزی مرا برتر بدانید که من سیدم و خاک بر سر من اگر روزی برای بدست آوردن منافعم بگویم من سیدم و خدا من را بر تو برتری داده است. خاک بر سر آن خدا که اینقدر پست باشد و حقیر و خدا را شکر برای خدای خودم که زنده است و انسان ها را به نسبت ایمان شان عادل می شمرد و رفیع می گرداند و کاش تو که مچ بند سبز بستی و کارناوال سبز و زرد و جشن رنگ براه انداختی می دانستی ایمان یعنی چه؟
محسن نامجو و این موزیک کثیف اش را تحریم و از او می خواهیم برای عذرخواهی از ایران زمین و ایرانیان با ارزش های انسان دوستانه آهنگ دیگری بخواند تا دنیا بداند ایران نه با شیلی و کوبا و رئیس جمهور مردم ما نه با چه گوارا و نه باهیچ آشغال کله خون آشام دیگری قابل قیاس نبوده و نخواهد بود زیرا در غیر این صورت رئیس جمهور ایران نخواهد بود.
زنده باد ایران با البرزی ها و زاگرسی هایش
زنده باد ایران آزاد آزاد آزاد
زنده باد ایرانی اگر فقط ده دقیقه فکر کند