Tuesday, April 21, 2009

یک

آقای دکتر مرد اول خبرهای امروز بوده و به حق رئیس جمهور ایران می باشد آقای دکتر عطر آزادی را در فضای کنفرانس پخش کرد در خبر ها آمده است که آزادی رکسانا صابری در بازگشت ایشان قطعی است

آن همه احمق بسان ارتش 19999998 نفری با بنده و شبنم خانم می شدیم بیست میلیون نفر رای دادیم
به کسی که حتی قدرت بازگویی افکار درون مغزش را هم نداشت و دم از نگوشی ایت میزد و گفتگوی تمدن هاگفتگوی تمدن ها امروز اتفاق افتاد و همه گفتگو کردند
امروز ما یک بودیم

.. ..
آفرین بر زنان ایران زمین
پس از دوهزار و پانصد سال دوباره افتخاراتمان در جهان برگشت و
دست ها به هوا رفت
آستین خانوم ولی پایین رفت و سفیدی دستان اش پیدا شد. من این مطلب را به گشت ارشاد آقای دکتر گزارش می دهم که جلوی این جلف بازی ها را بگیرند


دکتر دوست داریم
دکتر دوست داریم


کجا؟ صبر کنید شام میدن