Sunday, May 24, 2009

لزوما" خنوخ


لزوما" باید چیزی بنویسم که انقدر فکر می کنم؟
همین دو تا خیلی هم زیاده روی شد
خنوخ یهو ناپدید شد و رفت
مگه چیزی نوشت؟
چیزیم هستی؟
همه چیز