Tuesday, February 17, 2009

خانواده در خانهشاعر میگه
میگه.. داستان های کودکان برای بزرگسالان بیشتر جواب میدهاز طرف دیگه شاعر گفته برای اینکه میز تون شلوغ نشه اول باید طبیعت خودتونو خلوت کنید.
برای اینکه خواب راحت داشته باشید مزاحم خواب دیگران نشوید.
این همه شعر رو دیروز شاعر بگفت و برفت