Wednesday, April 23, 2008

Hold it, don't drop it. Stop it, Can't stop it, won't stop it..."Cos"! you know what I need!


چه کسی گفت که روی زمین خدا با غرور راه نروید؟
پس خوشبخت ترین دختر خداوند چگونه قدم بردارد
وقتی پر شده از رضایت و شاد از زندگی در دقایقی
ناتمام از هر چیز که می خواهد؟
سر خوش است از بودن در قالب مدرن احساس،
مصور شده روی بوم سه بعدی بزرگ هستی،
با دستهایی که کشیده می شود روی پوسته زیرین بدن اش
تا حجمی خوش تراش بسازند از
لیلی منحصربفرد قرن بیست و یک!!!
21!!!
خالق سبکی است از حضور همیشگی و بی زوال
که سر منشاء پیوند های پست مدرن خواهد شد
و بارور می شود در این قطعه یاوه پرور از زمین
چگونه غرورش را پنهان کند پشت لبخند عجیب اش که بی اراده به فضا پاشیده می شود
وقت بدرقه شدن با چشمان عابرانی که او را فراتر از صِرف بودن و نفس کشیدن می بینند
ذرات لبخندش را از فضا می قاپند تا دانه ای هدر نرود
او فراتر از قلب های پر از دوگانگی عابران خسته، خویشتن را جشن می گیرد
او که فرو رفته به عمق این میدان خیس، بی واسطه،
بی توقع بشرگونه و خود بینانه
چگونه باید راه برود؟