Saturday, March 29, 2008

گوی سربیدر وادی بدون اندیشه
سنگینی اش را
بر من میکشد

کودک منزوی
با گوی سربی بر پا

خواسته اش زیاد نیست
می خواهد این زنجیر
تکه تکه شود...
ریز ریز
بارانی از ستاره های آهنی
برای ماهیان باران ندیده دریا

........................

عکس از: رضا میلانی