Sunday, March 23, 2008

رستاخیز مبارک


مژده آمد که اینک قیامش را ببین
باز شد تا ابد آسمان بر زمین
موت دیگر نبود قدرتش بیش از این
از چه ترسم دگر؟ از چه باشم حزین؟
سر بر آر از افق، مهر تابان ما
بین چه سان تازه گشته تن و جان ما
قبر خالی نگر، کار یزدان ما

زنده عیسی ببین، اصل ایمان ما
..............................................

پادشاه عشق
سرور سلامتی

دوباره بودن در تو را جشن گرفتیم و برایت خواندیم و سرودیم و کف زدیم که چقدر خوشبختیم که خداوند زنده را می پرستیم...مسیح ای همه چیزم رستاخیز تو بر همه آدمیان مبارک

ببخش فیض ات را تا بازدر تو بمیریم بر صلیب و در تو زنده شویم به رنگ تو و به شکل تو و به نهایت عشق تو... تا ابدالاباد..آمین....پدر آسمانی برای همه چیز ممنونم برای برق سفید برای روزهای بارانی نقره ای برای آفتاب طلایی امروزو برای این غروب که آوایش را درمن پروراندی و قدرت تبدیل رویا به تصویر،عشق به آوا و تصویربه کلمه و برای این حس عجیب که با ما آنرا بدعت نهادی که هنوزهم اسمی برایش یافت نمی شود!

--------------
این عکس خیلی است! چه بد چه خوب هرگز فراموش نمی شود چون عکس شب رستاخیز است
دیروز من هم مردم و زنده شدم