Friday, February 15, 2008

ای زمین بارورای کره دلپذیر زمین که بدون فلسفه پدید آمده ای!
بارها انگشتان مزاحم فلاسفه یاوه گو، تو را آزرده و شکنجه داده اند.
بارها دست موذی علم، به زیبایی تو لطمه زده است.
بارها مذاهب مختلف تو را در میان بازوان نحیف خود گرفته،
و قویتر از هر منگنه ای فشارت داده اند،
تا تو بهتر بتوانی به نیرومندی خدایان پی ببری
اما تو...
همیشه، بدین همه، با زبان خاص خودت، با زبان بهار پاسخ داده ای