Sunday, December 09, 2007

My first Lord's Supper


شام خداوند یک یادآور است

یک سمبل از ارتباط ما با خدا در حال حاضر

یک قول ..نان و شراب

یک یادگاری از مسیح و اعلان دوباره و دوباره

به شما میگویم که دیگر از این شام نخواهم خورد تا زمانی که در ملکوت خداوند مفهوم واقعی آن جامه تحقق بپوشد"

این نان بدن من است که برای شما قربانی خواهد شد و این شراب خون من است که برای نجات شما ریخته میشود

این عمل را به یاد من بجا آورید "

....

و اولین شام خداوندِ من انجام شد

پیمان بعد از پیمان بسته شد و نشانه هایی که میگفتند امشب تو مهمان مخصوص او هستی

که به اسم تو را دعوت کرده و بدون هدیه هیچکس از اینجا بیرون نمی رود

شکر ای خداوند برای زیبایی هایت ، برای نیکویی ات و برای آرامش و همراهی ات در این تکه زمین سرد

که تو همیشه و همه جا با من هستی ، تنهایی هایم با تو، پیمان دوباره ام با تو، شیرین تر از همیشه

برای این شام و لحظات پس از آن بسیار بسیار متشکرم

دقیقه هایی که به ساعتها میماند و به سال رسید

بوی عطرش تا هنوز نیز مانده با همان طراوت و همان احساس در همین دست های گرم

و این گرمی نیز از توست ، همه چیز از آن توست

شکر ای پدر که در اراده تو سنگی که معماران دور می اندازند سنگ اصلی ساختمان خواهد شد که کارهای تو عجیب است و وعده های تو اَمین

........................................................

" ای تمامی زمین خداوند را تسبیح بخوانید! ای تمامی قبایل، او را حمد گویید! که رحمت او عظیم است و راستی خداوند تا ابدالاباد

مزمور 117