Sunday, December 09, 2007

Look at the Conductor not me!!!!
تو فکر میکنی من اینجا چه کاره ام؟
لولوی سر خرمن؟
تو انگار فراموش کردی که در جمعی مینوازی که همه را من انتخاب کرده ام!
فراموش کردی که اشتباه تو قابل جبران با ساز دیگری نیست
تمامی این جمعیت اول به تو نگاه میکنند
او فقط یک اورتور دارد و چند پاساژ نه چندان طولانی
ولی تو بجای اینکه به من نگاه کنی دائما" نگاهت به اوست که بسیار دور ایستاده
این تمرکز تورا بهم میزند و این خوب نیست
این دلهره و هراس تو برای ما هم خوب نیست
برای آینده ای که باید روی آن نگاه شیرینت را بیاندازی خوب نیست
نگاه ها به روی توست و نگاه تو به فلوت زن شهر هاملین
با این کار نوای سازت را تلخ می کنی
اوقات همه را تلخ میکنی
در این قهوه تلخ و غلیظ ات شیر و شکر بریزجانِ من
شکر بریز
..................................................
رهبر ارکستر کیست؟ وظیفه او چیست؟ چگونه با نگاه ها و اشاره هایش همه سازها را کنترل و هدایت می کند؟ چرا با این وجود بسیاری از مردم در این فکر هستند که او در میان نوازندگان کار خاصی انجام نمی دهد؟