Saturday, June 09, 2007

میخواهم ...نه به خواست من بلکه در اراده تو


تولدی دیگر
سالی دیگر با فراموش کردن خاطرات سرد گذشته
زیبایی هایی که در سادگی و پاکی جمع شده برای روز مبادا
و کسی چه میدانست
پله های پر التهاب دیروز، امروز به پاگرد آرامی میرسد
افتادن یوسف در چاه ظالمانه است اگر مانند استخاره
آن صفحه باز شده را بخوانیم فقط
و تفسیر پشت تفسیرهای شبانه ما را نیاز نبود
تنها اگر کتاب را از ابتدا تا انتها به ایمان میخواندیم
که عاقبت تو شدی عزیز این وادی ترک خورده مصری
با آرزوی
ورقی تازه بدون قحطی طعم واقعی دوست داشتن
شروعی نو با بخشیدن برادران سرگردان اما دوست داشتنی
و چرخش تند ثانیه شمار ساعت رهایی زندانی بیگناه
دوست خوب ما ....تولدت مبارک