Wednesday, June 13, 2007

دستمال کثیف


اون دستمال ابریشمی یادته؟
دستمالی که باهاش خون دل هات رو پاک کردی و انداختی تو حیاط همسایه روبرویی
چند روز پیش گربه همسایه دیوار به دیوارشون انداختش تو آشغالی سیستم مکانیزه
یه افغانی اونو برداشته و شسته ، اما لکه اش هنوز وفادارانه هست
میگه همینم برام زیادیه
ببینم ؟ گریه برای چیه؟ ...نکنه الان باید بیاد از تو رضایت بگیره؟