Tuesday, October 31, 2006

یک تصویر کمیاب


در حال حاضر ...به به عجب شیشه سالمی داره ! این نشون میده که مردم این محله از تهران در حال حاضر چه خوشبخت و دل گنده اند
در حال حاضر شایدم در تعطیلات میخواستند در منزل شخصی اعتکاف کنند
خدا رو شکر برای وجود عابر بانکهایی که در حال حاضرفقط به جهت رفاه مردم نصب شدند