Tuesday, August 25, 2009

در حال پرواز
چانکی های عزیزم خیلی... نمی دونم چی بگم
باید برم بیرون
چانکی الان تورو کم دارم چون نمی تونم بدون تو در اتاق و ببندم و پنجره رو باز کنم و ...جات از الان خالی شد
ظرف دو ساعت