Monday, June 22, 2009

دوشنبه

دوشنبه .......
دوشنبه .......
دوشنبه .......
اول تابستونه
دوشنبه .......
دوشنبه .......
دوشنبه .......
گاز بازی کردیم
گاز نگرفتیم ... هول نکن
گاز ول کردن
ما هم گازشو گرفتیم
این هم یه نوع گاز بازیه
این روزها همه در خیابان سیگار می کشند!
شما چطور؟