Saturday, June 20, 2009

فکر نکن ایران، بخواب


ترسان
از تفکر
از خفگی
از صدای باد
از طوفان
در پناهگاهم
بخواب میروم
اگر آژیر نزنند
من
بیدار نخواهم شد