Sunday, June 14, 2009

گشاد گشاد شعار نیستحالت تهوع، تب و سرگیجه در فضای مصاحبه مطبوعاتی خبرگزاریهای داخلی و خارجی

برخی از خبرنگاران هم می خندیدند در حالیکه دیشب زیدآبادی را از دم خانه اش دزدیدند

لطیفه شیرین ملانصرالدین، بیاد آوردن شوروحال دیروز تو

جز بی هدف به خیابان ریختن و آتش زدن هیچ کار دیگری به فکرتان نمی رسد؟

نگران بیکاری یا حقوق سر برج هستید همکاران آقای زیدآبادی؟ همین پیش خواهد آمد برای تک تک شما یک روز

پس چه بهتر که دست پیش بگیرید و خودتان بیکار شوید.

فکر می کنم این کوچکترین حرکتی باشد که می شود کرد بجای آتش بازی در خیابان


فریاد الله اکبر می شنوم از بیرون ... دل ها بسوزد از نحوه انتخابات و هم اکنون اعتراض تان

این که خدا بزرگ است چه ربطی دارد به اینکه آش می دهند آنطرف بازار

خواهش می کنم آن طرف بازار را ول کنید بیایید این طرف بازار که ساندویچ مغز می دهند... مغز .. فکر و منطق

تا هم خودتون خوشتون بیاد هم خدای بزرگ خودتون

می ترسم اینبار هم پشت کسی راه بروید و او بگوید گشاد گشاد راه نروید و شما هم گشاد گشاد راه نروید
گشاد گشاد شعار نیست
گشاد گشاد شعار نیست