Saturday, June 13, 2009

ما سه تارو کجا می برین؟کسی هست که به سوال این پیر مرد با هزاران امید و آرزو جواب بده؟

آقای موسوی خوابیدن؟ الان حتی سگ ها هم بیدارند