Monday, March 09, 2009

مزمور خوشمزه


خداوند سلطنت می کند
پس ای ساکنان زمین شادی کنید
سرودی تازه در وصف خداوند بسرایید
او را با رنگ زدن ستایش کنید