Wednesday, June 25, 2008

روز های خوب پس از روز مامان

دیروز مامان ها و مامانی ها کادوهاشونو گرفتند و بنا بر خبر گذاری قلبم تا یک هفته الی ده روز دخترخانم های دم بخت و آقا پسر های دم تخت وآقایون بدبخت میتوانند روز ها را با آرامش سپری کنند و لبخند بزنند.
زیرا به سبب شرمساری!!!! نو عروس های گیر گیرو و کهنه عروس های غرغرو تا مدتی صداشون در نمیاد
من روز مادر و نتایج خوشحال کننده این روز فرخنده رو به همه افراد فوق تبریک میگم