Thursday, August 02, 2007

بزرگترین معجزه در جهان آن است که تو هستی، من هستم... زیر این نورمیخواهم اینجا باشم ، اینجا نورش کافیست
نه آنقدر کم که نبینم چشمهای تو بسته است
نه آنقدر زیاد که از بودنم خجالت بکشم
میخواهم اینجا باشم ، زیر این نور، جایی همین اندازه گرم
با همین شتاب که گذشت، بر میگردم
هیچکس جلودار من نیست ،می دانم به کجا میروم
می خواهم اینجا باشم ،جایی که زمان به آنجا دستبرد نمی زند
جایی به اندازه عروسک چشم بسته که تمنای تداوم دارد
در تنهایی اش چیزی است مانند یک صدای گنگ
میروم ،نه آنقدر دیر که کسی نتواند دلداریم دهد
اینجا بود، زیر همین نور، به همین آرامی ، هر چه در جیب داشتم بیرون ریختم
چیزی جز چهره های دروغین و عقاید پژمرده ام نبود
تمام وجودت زیر این نور مرا میبخشید
هیچ جایی عشق را به این بلندی نمی برد، میخواهم اینجا باشم


Photography by M.Sahafzadeh
Dubai.Gardens.129