Sunday, May 27, 2007

روز پنجاهم


اما چون آن مدافع که از نزد پدر برای شما میفرستم بیاید ، یعنی
روح راستی
که از نزد پدر می آید ،او خود درباره من شهادت خواهد داد
...............................................................
به پنطیکاست رسیدیم ...روزهایی بس غریب برای شاگردانی تشنه که تازه با منجی قیام کرده خود وداع کرده بودند، شاید در ذهن آنها هنوز برقراری پادشاهی خدا چندان دور و دست نیافتنی می‌نمود که حتی برخاستن عیسی از میان مردگان نیز دردی از آنها دوا نکرده بود