Saturday, December 23, 2006

فقط دو روز مونده ...زود باش

عکسم رو که دید گفت نباید این عکس رو میگرفتی... ممکن بود ازت شکایت کنه
اما اون یهواومده بود کادر منو خراب کرده بود...من باید ازش شکایت کنم الان
گفته بود باید پیش بینی کنم که چه اتفاقاتی ممکنه بیفته در 2 ثانیه بعد ...یادم رفته بود