Thursday, February 11, 2010

بهمن جوجه

بیست و دو بهمن
بیست و دو بهمن
رفتم خونه عمه ام
دیدم سیگار بهمن
.....
بهمن جوجه به شادی
جوجه در سبد به شادی
زمانی بهمن جوجه برای آخر ماه بود
این روزها همه اش آخر ماه است
این شب ها همه اش آخر تنهایی است
امشب میله های بی آر تی را رنگ می زدند
تا فردا
سبز و زرد
رویش می نویسند
رنگی نشوید دوست من