Tuesday, September 22, 2009

پدر ژپتو

این همان مردی ا ست که دنیا را فروخت
عکس از من در بازارقدیمی کرمانشاه
با تشکر از آقاوخانم عرفانی عزیز و مهربان و محسن دوست داشتنی