Tuesday, July 14, 2009


کیلومترها نگرانی

از اولین منزلگاه؟

از دومین ایستگاه؟

تا پناهگاه سوم؟

.خبری می آید

تمام ظرف ها شسته است

خورشت بادنجان جا افتاده است

همه جا تمیز

بچه ها در خواب

پاسی از شب رفته

و دیگر کاری نیست

فرارت برای چیست

برگرد دیگر کره خر