Saturday, May 24, 2008

سرگیجه بعد از 2 ثانیهاسم این عکس را گذاشته بودم لنز تندرو!
اما از روی کامنت جالبی که گرفته بود اسم اش را عوض کردم.
عوض کردن و عوض شدن راحت است...ظرف یک ثانیه همه چیز عوض خواهد شد. ما عوض می شویم که شرایط عوض می شوند؟
می گویند
:"وقتی به این عکس نگاه می کنی بیشتر از دو ثانیه، سرت گیج میرود! " شاید روزی که ملکه ثریا فهمید که همه چیز های خوب عوض خواهند شد همین جا سرش گیج رفت.
برای من مکان آشنایی بود،
اما... پادشاه بودن شانس می خواهد و ملکه بودن لیاقت!
من آریامهر را از نزدیک دیده ام! اورا بوسیده ام! در آغوش آریامهر استخوان هایم خرد شدند و تغییرات... بوی دریا و تخته سنگ های ساحل نگذاشتند بفهمم چقدر خوشبختم؟ یک روز تمام چمن های کاخ شروع کردند به حرکت و پادشاه رفت.
عقب عقب رفتم، سرم گیج رفت و خوابیدم با آن کابوس تندرو... ولی
تغییرات به من فهماندند که ملکه ثریا نبودن شانس بیشتری میخواهد زمانی که آریای مهر من برگشت... اما چمن ها؟ آرام خواهند گرفت؟