Thursday, February 01, 2007

نه خیلی خوشحال
نه خیلی منطقی
رفت به خواستگاری
بهش زن ندادن
رفت به بیگاری
شبها زود میخوابه
که فکر نکنه
حتی به هیچ چیز
...................
اتفاق های مهمتری هم هست که بنویسم
اما بعضی از اتفاقهای کوچک خط زندگی رو به کل عوض میکنه
اولین چیزی که باید به بچه هاتون یاد بدین اینه که
تاثیر گذار باشند نه تاثیرپذیر
قبلا" متشکرم