Wednesday, January 17, 2007

ببخشید ولی....

کسی میاید از دور
زود میرسد اما
تا دهن فارسی را
مورد عنایت قرار دهد
تا با خواهر فارسی
وصلت کند
که هر چه دروغ
کینه
حسادت
کثافت
از رحم این زبان مادری
برون میاید و بس