Saturday, January 06, 2007

آوای آزاد

احمد رضا احمدی
شاعر ايرانی و بنيان گذار موج نوی شعر ايران است
او كار شاعری را از دهه 40آغاز كرد و حضور پررنگ خود را تا دهه 50به بهترين صورت به نمايش گذاشت
پنجمين دوره جايزه ادبی بيژن جلالی امسال به احمد رضا احمدی اهدا میشود
..........................
از دور حرکت می کنیم
تا به نزدیک تو برسیم
تو اگر مانده باشی
تو اگر در خانه باشی
من فقط به خانه تو آمدم
تا بگویم آواز را شنیدم
تمام راه از تو می خواستم مرا باور کنی که ساده هستم
تو رفته بودی
اکنون گفتم که تو هستی، تو اگر نبودی
نمی دانستم که می توانم باران را در غیبت تودوست بدارم
(احمدرضا احمدی)