Sunday, November 19, 2006

رقص رنگها

چند قطره رنگ روی سطح باند به این قشنگی دارن میرقصن
من و سایه روی دیوار هم در نور شمع ها میرقصیم
بارون که میاد و شمعها رو خاموش می کنه
من و سایه روی دیوار در بارون میرقصیم